هیئت داوران دوره دهم

مجید مجیدی

رئیس هیئت داوران

محمدرضا جعفری جلوه

عضو هیئت داوران

رسول صدرعاملی

عضو هیئت داوران

مهرداد غفارزاده

عضو هیئت داوران

بهرام عظیمی

عضو هیئت داوران

هادی مقدم دوست

عضو هیئت داوران