شورای سیاستگذاری دوره یازدهم

محسن مؤمنی شریف

رئیس حوزه هنری و رئیس شورا

علیرضا معینی بخش

معاون اداری و مالی حوزه هنری

محمد حمزه زاده

قائم مقام حوزه هنری و رئیس سینمایی سوره

فاضل نظری

معاون هنری حوزه هنری و رئیس جشنواره

حامد رهنما

مدیر موسسه سپهر سوره هنر و دبیر شورا

مجید مصلحی

مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری

هادی مولوی دوست

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل حوزه هنری

علی قربانی

دبیر جشنواره